ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈသည္ လူေတြ႔ေၾကာင့္လား ဒါမွမဟုတ္ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္တစ္ခုလား

July 27, 2009 at 10:43 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈသည္ လူေတြ႔ေၾကာင့္လား ဒါမွမဟုတ္ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္တစ္ခုလား

ႏိုင္ငံစုံ Corporation ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈသည္ သဘာ၀
အေလွ်ာက္ ျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္တစ္ခု ဆုိၾကသည္။သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ ထိန္းသိန္းေရးသမားမ်ား၊သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာသူမ်ား ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကမႈ လူတုိ႔၏ပေရာဂေၾကာင့္ဟု တညီ
တညြတ္တည္း ေထာက္ခံၾကသည္။မည္သို႔ပင္ဆုိေစ လူတုိ႔၏ ပေရာဂမကင္းသည္ေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။
ကမာၻႀကီးပႈေႏြးလာမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ လက္ေတြ႕နည္းက် တုိင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ အယ္(လ္)ဂုိး(လ္)
၏ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ရုိက္ကူးထားေသာ An Inconvenient Truth ဆုိသည့္ ေအာ္စကာဆုုရ ကမာၻ
ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈဆုိသည္မွာ ကမာၻႀကီးတြင္ သဘာ၀အတုိင္းရွိသင့္သည့္အပူခ်ိန္ထက္ ပုိမုိပူျပင္းလာျခင္း
ကို္ဆုိလုိသည္။ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိ အဓိကတြန္းအားေပးေသာ အရာမွာ CO2 ေခၚ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္
ဓါတ္ေငြ႕ပင္ျဖစ္သည္။CO2 သည္ ေနေရာင္ျခည္မွ လာေသာအပူစြမ္းအင္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ဖန္လံု
အိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားထဲတြင္အမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္ဓါတ္ေငြ႕ျဖစ္သလုိ အၾကာရွည္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္
ဓါတ္ေငြ႕လည္းျဖစ္သည္။စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊စက္တပ္ယာဥ္မ်ား၊CO2ထြက္ေသာအျခား
စက္ပစၥည္းမ်ားပုိမုိအသံုးျပဳလာျခင္း၊ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊လူဦးေရတုိးပြားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေလထုထဲတြင္
လုိအပ္ေသာCO2 ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ကမာၻႀကီးပုိမုိပူေႏြးလာေစျခင္းျဖစ္သည္။CO2 ပမာဏမ်ားေလ
ကမာၻႀကီးပုိမုိပူေႏြးေလျဖစ္သည္။

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာျခင္းကုိ ဒုတိယတြန္းအားေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ Deforestation ေခၚ သစ္ေတာမ်ား
ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သစ္ေတာမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏုိင္
ေသာအရင္းအျမစ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မေတာ္ေလာဘတက္ေနေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အလြန္
အကၽြံခုတ္ယူျခင္း၊ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သစ္ကုိ အဓိကေလာင္စာအျဖစ္ဆက္လက္အသံုးျပဳေနျခင္း၊လူဦးေရ
တုိးပြားလာျခင္း၊သစ္ပင္မ်ားကုိ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးမႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္း၊မရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး
သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ေလထုထဲတြင္ လုိအပ္သည့္ပမာဏထက္ ပုိလွ်ံေနေသာ CO2
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကုိ စုပ္ယူႏုိင္မည့္သစ္ပင္မ်ား မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာျခင္းအျပင္ ေလထုညစ္ညမ္း
ျခင္းကုိပါ ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕အစြန္းႏွစ္ဖက္ရွိ ေရခဲျပင္ႀကီးမ်ား အရည္ေပ်ာ္ၾကျခင္း၊ပင္လယ္ေရမ်က္
ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ကမာၻ႕ေရေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ရာသီဥတုမ်ား အရင္ကာလႏွင့္မတူ ဆုိးရြား
သိသာစြာ ေဖာက္ျပန္လာျခင္း(ဥပမာ။ ။မုိးေခါင္ျခင္း၊ေရႀကီးျခင္း၊မုန္တုိင္းတုိက္ျခင္း…….)တုိ္႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾက
ရသည္။
ေဂဟေဗဒ သေဘာအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိရာ ထုိအထဲမွ တစ္ခုခု
ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားလွ်င္ (သုိ႔) ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ အျခားအရာမ်ားကုိပါ အက်ဳိးသက္
ေရာက္ေစပါသည္။ထုိသေဘာအတိုင္း ကမာၻႀကီးပိုမုိပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါဆုိးက်ဳိးမ်ားအျပင္
သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊တိရိစာၦန္ ႏွင့္ အပင္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းမွ မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္
အေျခအေနသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။အျခားဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာ ကိုလည္းျဖစ္လာေစရန္ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ ေနာက္မက်ေသးပါ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အပန္းမႀကီးဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။ေရကုိ မလုိအပ္ဘဲအသံုးမျပဳျခင္း(ေခၽြတာျခင္း)၊လွ်ပ္စစ္မီးကုိလည္း အျပင္သြားမည္ဆုိလွ်င္ ပိတ္သြား
ျခင္း၊တစ္ခါသံုးတူမသံုးစြဲျခင္း၊ကုိယ္ပုိင္ကားႏွင့္သြားရန္မလုိေသာ ေနရာမ်ားကုိ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊စက္ဘီးစီး
ျခင္း၊အမ်ားသံုး ယာဥ္၊ရထားတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားလုပ္ေဆာင္၍ရႏိုင္ေသာ အရာမ်ားစြာရွိပါ
ေသးသည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္သာလုိအပ္ပါသည္။အခုပဲစၿပီးလုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။

Greenbox

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: