၀ိေရာဓိဘ၀

December 7, 2009 at 6:06 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

၀ိေရာဓိဘ၀ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ Aိမ္ႀကီးႀကီးေတြ ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစု၀င္နည္းနည္းနဲ႔။Aဆင္ေျပမႈေတြ

ပိုမ်ားလာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ Aခ်ိန္ေတြ နည္းကုန္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြမ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေယဘုယ်Aသိေတြ နည္းလာတယ္။ ဗဟုသုတေတြ မ်ားလာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈေတြ နည္းလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တတ္ကၽြမ္းသူေတြ မ်ားမ်ားရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ေဆးေတြ မ်ားမ်ားစားစား ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးေကာင္းတဲ့သူေတြ နည္းလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aမႈမဲ႔Aမွတ္မဲ႔ သံုးျဖဳန္းေနၾကတယ္။ ရယ္တာေတာ့ Aေတာ္နည္းသြားၿပီ။ ကားေမာင္းတာ Aေတာ္ျမန္လာၾကတယ္။ ေဒါသျဖစ္ဖို႔ Aေတာ္ေလးျမန္လာၿပီ။ Aိပ္ယာ၀င္တာ ေနာက္က်လြန္းတယ္။ စာဖတ္တာ Aေတာ္ေလးနည္းတယ္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတာ့ Aေတာ္ၾကည့္ၾကသား။ ဘုရားရွိခိုးတာ Aေတာ္နည္းလာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို တိုးပြားဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြေတာ့ ေလ်ာ့လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကားကို ရႊန္းရႊန္းေ၀ေAာင္ ေျပာၾကတယ္။ ေမတၱာေတြနည္းလာၿပီ။ လိမ္တာညာတာေတာ့ မၾကာခဏပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ဖို႔Aတြက္ သင္ယူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ၀Aတြက္မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သကၠရာဇ္မွာ ဘ၀ကို ျမႇဳပ္ႏံွေနၾကတယ္။ ဘ၀Aတြက္ သကၠရာဇ္ေတြကို Aသံုးမခ်ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ႀကီးမားတဲ့Aေဆာက္AUီးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မႈဟာ Aေတာ္ေသးေကြးလာတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လမ္းမႀကီးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aျမင္ေတြ ႐ႈေထာင့္ေတြ

ေသးသိမ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားသံုးလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းပဲ ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားစားစား ၀ယ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္မႈကေတာ့ Aေတာ္နည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဆီကို သြားဖို႔၊ ျပန္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းကူးၿပီး Aိမ္နီးနားခ်င္းဆီသြားဖို႔ Aေတာ္ခက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aျပင္Aာကာသကို ႀကီးစိုးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aတြင္းAဇၩတၱကို မပိုင္ႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aက္တမ္ကို ခြဲျခမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aာဂါတ တရားကို မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားေရးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာမႈေတြနည္းလာတယ္။ စီမံကိန္းေတြမ်ားတယ္။ ၿပီးေျမာက္တာ နည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခပ္သုတ္သုတ္လုပ္ဖုိ႔ သင္ယူၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာင့္စားတတ္ဖုိ႔ မပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင့္မားတဲ့၀င္ေငြေတြ ရွိလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသးသိမ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားသိမ္းဖို႔ ေကာ္ပီမ်ားမ်ားပြားဖို႔ ကြန္ျပဴတာေတြထြင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဆက္Aသြယ္ေတာ့ နည္းလာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aရည္Aတြက္မ်ားမ်ား ထုတ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aရည္Aေသြး နည္းနည္းနဲ႔။ Aသင့္စားAစားAစာေတြ ေခတ္စားေနတယ္။ Aစာေခ်ဖ်က္ႏိုင္မႈက Aေတာ္ေႏွးလာတယ္။ လူ ခပ္ျမင့္ျမင့္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ စ႐ိုက္ေတြက ခပ္သိမ္သိမ္ပဲ။ Aားလပ္ခ်ိန္ ပိုလာေပမယ့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြ နည္းလာတယ္။ AစားAစာAမ်ိဳးAစားမ်ားလာေပမယ့္ Aဟာရေတြနည္းလာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စာ ၀င္ေငြေတြျဖစ္လာေပမယ့္ လင္မယားကြာရွင္းမႈေတြမ်ားလာတယ္။ လွပတဲ့ Aိမ္ယာေတြမွာ က်ိဳးပ်က္ေနတဲ့ Aိမ္ေထာင္ေတြနဲ႔။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခ်င္တာက ဒီေန႔ကစၿပီး ထူးျခားတဲ့AေျခAေနAတြက္ဆိုၿပီး ဘာပစၥည္းကိုမွ မသိမ္းပါနဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေန႔တိုင္းဟာ ထူးျခားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြပါပဲ။ AသိတရားAတြက္ ရွာေဖြပါ။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ သင့္Aိမ္ေရွ႕ ၀ရံတာမွာထိုင္ၿပီး သင့္လုိAပ္ခ်က္ေတြကို Aာ႐ံုမထားဘဲ ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းကို ခံစားၾကည့္ပါ။ သင့္မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ Aတြက္ Aခ်ိန္မ်ားမ်ား သံုးပါ။ သင္ႀကိဳက္တဲ့ AစားAစာကို စားပါ။ သင္ ႏွစ္သက္တဲ့ေနရာေတြကို သြားပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ စီကံုးထားတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါ။ Aသက္ရွင္႐ံု သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ သင္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေရေမႊးေတြကို Aခုပဲသံုးလိုက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး သင္လိုမယ္ထင္တဲ့Aခ်ိန္တိုင္းမွာ သံုးပါ။ သင္ရဲ႕ Aဘိဓာန္ထဲက `တစ္ေန႔ေန႔´ တို႔၊ `တစ္ေန႔ေရာက္ရင္´ ဆိုတာေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာၾကရေAာင္။ သင့္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရြင္ေစမယ့္၊ ဘ၀Aေမာေျပေစမယ့္ AရာေတြAားလံုးကို ေနာက္မက်ပါေစနဲ႔။ ေန႔တိုင္း၊ Aခ်ိန္တိုင္း၊ မိနစ္တိုင္းဟာ ထူးျခားေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Aဲဒါဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာခံမလဲဆိုတာ သင္တို႔မသိပါဘူး။ Aကယ္၍ သင္ခ်စ္တဲ့သူဆီကို ဒီစာ ပို႔ဖို႔ Aခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသးဘူး ဆိုၿပီး သင္ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ဒီစာကို ပို႔မွာပါလို႔ေျပာေနရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကို ယံုပါ။ Aဲဒီတစ္ေန႔ေန႔ဆိုတဲ့ Aခ်ိန္မွာ ဒီစာကို ပို႔ဖို႔ သင္ဒီမွာ ရွိခ်င္မွရွိေတာ့မယ္။

—————————————————————————————————

္forward mail ကရတာေလးပါ…မူရင္းေရးသားသူဘယ္သူလဲေတာ့မသိဘူး…ဒီ Post ေလး
ဖတ္ၿပီး ရင္ထဲတစ္ခုခုေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ မူရင္းေရးသားသူရဲ႕ ေျပာဆုိသမွ်ကုိ ခံရက်ိဳးနပ္
ပါၿပီ…မူရင္းေရးသားသူကုိလဲ ဒီကေနေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာလုိက္ပါရေစ…
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…

သာျပည့္ၿဖိဳး

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: